Plakáty festivalu 2023

Two Girls working together

O festivalu

„Přesto, že je současný svět neviditelně propojen či přímo obalen komunikační sítí elektronických médií, člověk potřebuje komunikovat přímo – tváří v tvář. Krásná hudba je fenomén, který je v současnosti vykázán na okraj podporovaných aktivit a činností formující charakter člověka. Živá hudební produkce je stejně jako zpravodajství plná emocí, potenciálu umělce manipulovat a zacílit na mysl člověka a jeho emoce. Třeba rozhovorem, který probíhá prostřednictvím hudby mezi skvělým umělcem a vnímavým posluchačem. Zde však jakákoli podobnost končí. Hudba zasahuje emotivní oblasti umožňující prožitky, štěstí, klidu, harmonie a pozitivní energie. O to smutnější je fakt jak malý prostor a podpora je dávána kvalitním hudebním produkcím a jak velký prostor je poskytnut informacím o katastrofách, rasových odlišnostech, o nutnosti cokoli vlastnit a o cokoli se bát a snahám udržovat lidstvo v permanentní úzkosti. Proto si troufnu říci, že všechny festivalové koncerty jsou malilinkou dávkou vysoce návykové medicíny na zlobu, vyčerpanost a rezignaci, která prorůstá společností nepozorovaně, ale za to soustavně.“

Roman Bican, starosta obce Supíkovice

Jsme rádi, že festival, který je nedílnou kulturní součástí našeho kraje, k této „léčbě“ dlouhodobě přispívá. Bez vstřícnosti a finanční pomoci našich donátorů, sponzorů a partnerů, kterým patří náš obrovský dík, by však tento rozhovor nemohl plynout v tak skvělé atmosféře.

Pro náš příhraniční region s Polskou republikou je velice důležitá vážná hudba, která má v tomto kraji své historické místo vzhledem k postavě významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde 25 let svého života žil a tvořil. Důkazem významnosti této postavy hudebnosti Slezska je i fakt, že Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu byl zařazen mezi nejvýznamnější kulturní počiny Olomouckého kraje – víceletá finanční podpora. V souvislosti s tím jsme se snažili připravit program, který navázal na dosavadní tradici festivalu a zároveň přinesl řadu mimořádných koncertů.

Máme za to, že i v nejsevernějším výběžku Olomouckého kraje může jednou za rok zaznít vážná hudba v podání významných interpretů jak našich, tak i zahraničních a právě o to se již 30 roků Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu snaží, poněvadž právě v roce 2022 se bude konat jeho XXX. ročník.

Festival má své pevné místo mezi kulturními počiny Jesenicka neboť „...Dittersdorf znamenal mnoho pro dějiny slezské hudebnosti. Jako dirigent povznesl apelu i divadlo na Jánském Vrchu na úroveň, jež se stala pro podobné šlechtické kapely ve Slezsku vzorem. Svými úzkými svazky s hlavními středisky tehdejšího hudebního života, zvláště Vídní, Prahou, Brnem a Vratislaví, přenášel do Slezska, ležícího na periferii habsburské monarchie, nové hudební proudy, poznamenané především jmény Haydna a Mozarta. Jeho spřízněnosti s českým hudebním prostředím je třeba přičíst i působení mnoha českých muzikantů na Jánském Vrchu. Jako dirigent, komponista a v neposlední řadě i učitel, vytvořil Dittersdorf právě z tohoto místa průsečík hudebního vývoje ve Slezsku v druhé polovině 18. století a sám se svým dílem zapsal do dějin hudební slezské kultury jako jedna z nejdůležitějších postav posledních dvou století...“ (Rudolf Zuber Karel Ditters z Dittersdorfu)

Proto se od roku 1993 každoročně v podzimních měsících skloňuje na Jesenicku jméno tohoto hudebního skladatele. Právě jemu a jeho tvorbě je věnován Mezinárodní hudební festival, který nese jeho jméno a jehož ústřední myšlenkou je snaha prezentovat vážnou hudbu na špičkové profesionální úrovni obyvatelům a návštěvníkům našeho pohraničního regionu.


Kromě zahraničních interpretů vystupují na MHF Karla Ditterse také mladí, talentovaní hudebníci – absolventi vysokých uměleckých škol, kteří své umělecké působení zaměřují převážně na hudbu soudobou. Při plánování jednotlivých festivalových koncertů oslovujeme jednotlivá města a obce našeho regionu. V některých ročnících tohoto hudebního festivalu účinkovali laureáti Pražského jara.

MHF již od počátku svého vzniku má několik priorit, které se snaží každoročně naplnit. Jedná se o to, aby na každém ročníku zaznělo alespoň jedno Dittersovo dílo, vystoupí alespoň jeden zahraniční interpret a zazní alespoň jedna soudobá skladba. Doposud se v každém ročníku tyto stanovené priority podařilo naplnit. Snažíme se i o to, aby program tohoto festivalu splňoval podmínku umělecké různorodosti. Na koncertech vystoupí hlavně profesionální umělci, ale velké množství lokálních amatérských pěveckých či hudebních souborů a zazní především hudba klasická, ale v malé míře i hudba jazzová či folková. Různorodost a prolínání jednotlivých hudebních žánrů by jistě přivítal i Karel Ditters z Dittersdorfu.

Kromě konání a pořádání koncertů v rámci zářijového svátku hudby-festivalu, Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu shromažďuje, mapuje, získává, archivuje a uvádí v život doposud neobjevené, zapomenuté a nehrané Dittersdorfovy skladby. Osvětovou činností přednášek a setkání chceme šířit a oživovat jméno tohoto významného hudebního skladatele. V roce 2018 bylo uvedeno jeho oratorium - Il Davide – v obnovené světové premiéře, které přenášela TV NOE a v roce 2019 čtyři jeho ve varšavském archivu nalezené a spartované skladby Felix namque ex, Coeli cives applaudite , Lauda Sion a Salve Regina F- dur a v roce 2020 Koncert G dur pro housle a orchestr a Symfonie G dur.

Finanční prostředky na realizaci každého ročníku MHF získáváme z veřejných rozpočtů i ze soukromých zdrojů. Záběr působnosti MHF z geografického hlediska je jednak regionální, nadregionální, ale i díky blízkosti státní hranice s Polskem mezinárodní. Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu pořádá MHF již třicet let, což může být dostatečným důkazem schopnosti tento projekt realizovat.

Třicet let bývá v životě člověka výrazem mladosti, pocitu nekonečných perspektiv, výrazem energie a počátku hledání skutečné dospělosti. V případě hudebního festivalu jsou však tyto roky spíše potvrzením jeho vyzrálosti.

Za tuto skutečnost jsem velice vděčná všem svým spolupracovníkům ze Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s., kteří svou energií a neutuchajícím entuziasmem se na jeho realizaci každoročně podílejí.

Velké poděkování patří všem donátorům, sponzorům a partnerům, kteří i v této hektické době považují Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu pořádaný Sdružením Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s. za duševní oázu“, která si zasluhuje významnou pozornost a podporu. Zároveň bych velice ráda poděkovala starostům a zástupcům obcí a měst, ve kterých se loňský ročník tohoto hudebního festivalu konal, za jejich pozornost, podporu a neskutečnou pomoc a přízeň. Děkuji.

Nedílnou funkcí a součástí tohoto hudebního festivalu je i jeho osvětové a vzdělávací poslání a toto bylo právě naplněno v pokračování dalšího projektu-vydání propagačního materiálu „Karel Ditters a jeho festival“ za finanční podpory Olomouckého kraje a sponzorů. Tato publikace byla v roce 2016 vydána v nákladu 500 kusů. Propagační materiál mapuje a shrnuje dvaceti čtyřletou historii konání tohoto hudebního festivalu jak slovem, tak i ve fotografii, dále obsahuje znovu vydání práce Dr. Rudolfa Zubera „Karel Ditters z Dittersdorfu“, tato práce je v publikaci obsažena i v německém jazyce spolu s kompletním seznamem díla Karla Ditterse z Dittersdorfu. Součástí publikace je i pohled současného hudebníka na život a dílo tohoto hudebního skladatele období baroka a závěr reklamní brožury patří novodobému komixu, tak aby přitáhl i mladé návštěvníky koncertů a festivalu a přiblížil život a dílo současné mladé generaci. I v roce letošním byla část této publikace poskytnuta návštěvníkům koncertů, posluchačům rozhlasové stanice Český rozhlas Olomouc – jako cena do vědomostní soutěže, která na těchto vlnách po celou dobu konání festivalu probíhala.

Festival Karla Ditterse z Dittersdorfu se za uplynulá léta své existence stal nejvýznamnější kulturně společenskou událostí svého druhu v nejsevernějším výběžku Olomouckého kraje – na Jesenicku. Doufám, že mohu říci, že MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu se za svou existenci stal opravdovou hudební událostí tohoto regionu. Svědčí o tom jak vzrůstající návštěvnost jeho akcí, tak i stoupající zájem ze strany našich předních umělců, interpretů i autorů.

Dramaturgické záměry festivalu se doposud dařilo vždy splnit a tak se tóny festivalu čím dál častěji začínají objevovat také na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu a v televizi NOE.

Životopis Karla Ditterse z Dittersdorfu

Karel Ditters von Dittersdorf (2. listopadu 1739 Vídeň - 24. října 1799 Červená Lhota) byl rakouský klasicistní hudební skladatel a hudebník. Je autorem 50 oper a 200 symfonií. Polovinu života prožil ve Slezsku.

Narodil se v rodině zámožného dvorního divadelního krejčího. Základní a hudební vzdělání mu poskytl jeho otec, další pak jeho zaměstnavatel - princ Josef Friedrich von Hilderburghausen. Karl Ditters, zaměstnaný od 12 let jako páže, se naučil několik světových jazyků a stal se obdivovaným houslistou. Poté, co jeho pán odjel z Vídně, aby se staral o dědictví po otci, propustil Ditterse a ten ve 22 letech nastoupil ke dvornímu orchestru. V roce 1765 se však neshodl s intendantem orchestru, hrabětem Šporkem, o honorář, a nastupil po Michelu Haydnovi jako kapelník orchestru ve Velkém Varadíně (Oradea). Po rozpuštění orchestru se v Opavě seznámil s knížetem, vratislavským biskupem a zednářem Filipem Gotthardem Schlaffgotschem. Ditters vstoupil do jeho služeb a jeho nový mecenáš mu zařídil řadu poct, které vyvrcholily získáním šlechtického titulu v roce 1773. Postupně byl hejtmanem Jeseníku, Zlatých Hor, pobýval v Javorníku zprvu na zámku Jánský vrch, letním sídle vratislavských biskupů, než si nechal postavit vlastní dům. Strávil zde 29 let.

V roce 1785 byla ale na biskupství uvalena nucená správa a Ditters se s novým správcem nepohodl. Po biskupově smrti musel v nouzi Jesenicko opustit. Přijal proto pozvání hraběte Ignáce Stillfrieda na zámek Červená Lhota, kde strávil zbytek svého života (nebydlel však přímo na zámku, ale v usedlosti Nový Dvůr, která k zámku patřila), zabývaje se psaním svých pamětí (vyšly posmrtně). Je pochován v jihočeské Deštné. Každoročně je v Javorníku v měsíci září na jeho počest pořádán Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu.

Two Girls working together
Two Girls working together

Ocenění festivalu

Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu byla 21. 4. 2022 v Moravském divadle v Olomouci slavnostně udělena „Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2021“ v kategorii „Vyjímečný počin roku v oblasti umění – hudba“. Je to pro nás všechny , kteří se podílejí na přípravě a realizaci tohoto hudebního festivalu, velká pocta.

Z historie festivalu

Partnery a sponzory festivalu jsou:

Ministerstvo kultury, Olomoucký kraj, Naturfyt – BIO s.r.o., Umělecká agentura ARS VIVA, Mikroregion Javornicko, Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Partnerství OSA, OMYA CZ s.r.o., Národní památkový ústav – Územní památková správa v Kroměříži, Kareta s.r.o., Vlastivědné muzeum Jesenicka a řada dalších sponzorů. Děkujeme.
Mediálními partnery jsou: Český rozhlas Olomouc a Ostrava, Jesenický týdeník

Sponzory jsou:

AutoCont Jeseník - HAKO a Enter spol. s r.o., ENERGOROZVODY s.r.o., Hotel Pod Zámkem, Hubert Krohmer, JUDr. Jaroslav Holouš, advokát, KVĚTINKA – Lenka Janočková, Mgr. Milada Mrázková, LP Železářství, s.r.o. – Lenka Jirešová, MUDr. Vladislava Porvisová, Petr Richter, Stavby a reality STAR s.r.o., Tomáš Činčala – reklama a hudební produkce, Umělecko-kovářská dílna – Mgr.A. Křížek Jaroslav, Wazy.cz, Wellness Rychleby Javorník.

Kontakt na nás

Sdružení Karla Ditterse
z Dittersdorfu z.s.


Adresa:
Jablonského 180/97
779 09 Olomouc
IČ: 64988333